Music video

Varya Demidova - Ashageta '2017

General Producer - Igor Vdovin

Director & Editor - Mikhail Romanovskiy

Director of Photography - Maxim Ignatenko

First AC - Elisey Gladnikov

First ADs - Baran Oral, Olga Nahalova

K-Grip & Gaffer - Ivan Tutilev

Stunts - Konstantin Prytkov

Pyrotechnics - Evgeniy Grebennikov

MUAH - Olga Charandaeva

Sound FX - Mikhail Zverev, Varya Demidova

Visual FX - Maxim Nabokov

Color - Rima Kasyura