Promo

Nabomba - Date '2013

Producer - Denis Tolstonogov

Director & Editor - Mikhail Romanovskiy

Director of Photography - Svjatoslav Osipov

Actors - Artyom Kluchnikov & Maria Starorozhskaya

 

Promo

Nabomba - Exam '2013

Producer - Denis Tolstonogov

Director & Editor - Mikhail Romanovskiy

Director of Photography - Svjatoslav Osipov

Actors - Artyom Kluchnikov & Mikhail Malozyomov

 

Promo

Nabomba - Goddes '2013

Producer - Denis Tolstonogov

Director & Editor - Mikhail Romanovskiy

Director of Photography - Svjatoslav Osipov

Model - Dilyara Larina