Commercials

Moscow's Сashmere '2018

Director & Producer - Mikhail Romanovskiy

Director of Photography - Maxim Ignatenko

First AD - Olga Nahalova

Administrator - Ksenia Chepurenko

MUAH - Olga Charandaeva

Stylist - Alexey Borodachev-Arkhipov

Choreographer - Adam Larin
K-Grip & Gaffer - Ivan Tutilev
Pyrotechnics - Evgeniy Grebennikov

Editor - Nat Must
VFX - Pyotr Gindin
Color - Dmitriy Larionov
Clean up - Maxim Nabokov
Sound FX & Music - Andrey Genchev
Backstage video - Alexander Gorelov

Model - Christina Atamanenko
Model - Andrey Shubin

 

Commercials

Making of Moscow's Cashmere '2018

Video by Alexander Gorelov