Commercials

Moscow's Сashmere №2 '2017

Director & Producer - Mikhail Romanovskiy

Director of Photography - Svjatoslav Osipov

First AD - Olga Nahalova

Stunts - Konstantin Prytkov

MUAH - Olga Charandaeva

Stylist - Alexey Borodachev-Arkhipov

Administrator - Ksenia Chepurenko

Editor - Nat Must

VFX - Nikolay Smirnov

Color - Alexander Gorinov

Sound FX & Music - Andrey Genchev

 

Model Gray - Valentina Sokolovskaya

Model Blue - Christina Atamanenko

 

Commercials

Moscow's Сashmere №1 '2017

Director & Producer - Mikhail Romanovskiy

Director of Photography - Svjatoslav Osipov

First AD - Olga Nahalova

Stunts - Konstantin Prytkov

MUAH - Olga Charandaeva

Stylist - Alexey Borodachev-Arkhipov

Administrator - Ksenia Chepurenko

Editor - Nat Must

VFX - Nikolay Smirnov

Color - Alexander Gorinov

Sound FX & Music - Andrey Genchev

 

Model Green - Valentina Sokolovskaya

Model Red - Christina Atamanenko

 

Commercials

Making of Moscow's Cashmere '2017

Video by Alexander Gorelov