Commercials

Moscow's Сashmere №1 '2016

Director & Producer - Mikhail Romanovskiy

Director of Photography - Svjatoslav Osipov

First AD - July Trofimova

Second AD - Olga Nahalova

MUAH - Olga Charandaeva

Stylist - Alexey Borodachev-Arkhipov

Administrator - Ksenia Chepurenko

Editor - Nat Must

VFX - Anton Ulischenko & Nikolay Smirnov

Color - Alexander Gorinov

Sound FX & Music - Andrey Genchev

 

 

Commercials

Moscow's Сashmere №2 '2016

Director & Producer - Mikhail Romanovskiy

Director of Photography - Svjatoslav Osipov

First AD - July Trofimova

Second AD - Olga Nahalova

MUAH - Olga Charandaeva

Stylist - Alexey Borodachev-Arkhipov

Administrator - Ksenia Chepurenko

Editor - Nat Must

VFX - Anton Ulischenko & Nikolay Smirnov

Color - Alexander Gorinov

Sound FX & Music - Andrey Genchev

 

 

Commercials

Making of Moscow's Сashmere '2016

Video by Pavel Zhuchkov & Mikhail Romanovskiy