Promo

I'm Actor #1 - '2012

Production - OST MEDIA

Producer - Sergey Gubanov

Director - Mikhail Romanovskiy

Director of Photography & Editor - Ilya Malov

First AD - July Trofimova

Set director - Anastasia Ryazanova

Administrator - Kseniya Barabanova

Administrator - Darya Ovchukova-Suvorova

Sound - Andrey Genchev

VFX - Evgeniy Levchenko

 

Promo

I'm Actor #2 - '2012

Production - OST MEDIA

Producer - Sergey Gubanov

Director - Mikhail Romanovskiy

Director of Photography & Editor - Ilya Malov

First AD - July Trofimova

Set director - Anastasia Ryazanova

Administrator - Kseniya Barabanova

Administrator - Darya Ovchukova-Suvorova

Sound - Andrey Genchev

VFX - Evgeniy Levchenko